خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
260
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
87466316960
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار فضیلت
متراژ:
130
قیمت کل:
179,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
1075316507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
370
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
13593316505
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
جمهوری
متراژ:
210
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
14869316506
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
والفجر
متراژ:
95
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52778316504
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگ شهر
متراژ:
114
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
43838316099
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلدشت
متراژ:
130
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
97411316098
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرگاز
متراژ:
86
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
5615315677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار عدالت
متراژ:
135
قیمت کل:
260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
6829315678
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر جنوبی
متراژ:
96
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
10616315325
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: