خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر شمالی
متراژ:
75
قیمت کل:
189,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
28418314230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
135
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
195314082
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار پیرنیا
متراژ:
64
قیمت کل:
118,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
9324313817
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
92
قیمت کل:
173,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62286313818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سفیر جنوبی
متراژ:
170
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
71844313500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
123
قیمت کل:
305,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
91351313501
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
ادبیات
متراژ:
180
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
5424313225
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سینما سعدی
متراژ:
120
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80626313226
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
110
قیمت کل:
137,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
89351313224
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شیراز
متراژ:
118
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
39823313099
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: