خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
والفجر
متراژ:
95
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52778318795
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیراز
متراژ:
150
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
6
کد ملک:
11965318435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیراز
متراژ:
150
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
6
کد ملک:
11965318436
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
225
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
62721318437
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک گلستان
متراژ:
68
قیمت کل:
143,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
91702318438
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
134
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
10
کد ملک:
601318074
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
135
قیمت کل:
163,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
11965318076
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میرزای شیرازی
متراژ:
115
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
30801317363
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
176
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
71271317365
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
145
قیمت کل:
406,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
6
کد ملک:
34722316961
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: