خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار عدالت
متراژ:
160
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
28489322839
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
150
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
99375322840
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
120
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
15479322363
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
همت شمالی
متراژ:
120
قیمت کل:
685,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
272322014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سفیرشمالی
متراژ:
95
قیمت کل:
283,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
12154322013
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
120
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
39008321545
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رحمت
متراژ:
140
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
77318321544
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا فاز یک
متراژ:
120
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
1024321185
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سرداران
متراژ:
250
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
44941321187
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
150
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
33443320789
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: