خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وکيل اباد
متراژ:
170
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
69199305783
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قاسم آباد
متراژ:
65
قیمت کل:
55,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
3567305595
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وکيل آباد
متراژ:
152
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
6524305596
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
72
قیمت کل:
173,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
91143305378
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
170
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
49093305184
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قاسم اباد
متراژ:
150
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
13
کد ملک:
44539305091
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هفت تير
متراژ:
230
قیمت کل:
710,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
95701304841
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
دانش غربي، کامياب11.
متراژ:
152
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
35185304757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارراه خسروي، پاساژ انقلاب
متراژ:
17
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
35185304758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
انديشه
متراژ:
95
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
21121304655
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: