خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سید رضی
متراژ:
170
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52126310141
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
190
قیمت کل:
645,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
90558310140
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مطهری
متراژ:
70
قیمت کل:
109,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
94225310122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار الهیه
متراژ:
155
قیمت کل:
279,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
62842310075
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سناباد
متراژ:
125
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2و3
کد ملک:
89106310076
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فلاحی
متراژ:
116
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
3396309844
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
115
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
16286309842
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هدایت
متراژ:
100
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
60871309843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار الهیه
متراژ:
128
قیمت کل:
282,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
2644309654
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادشهر
متراژ:
170
قیمت کل:
599,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
85210309655
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: