خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هدایت
متراژ:
145
قیمت کل:
139,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
62532309319
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
وکیل آباد
متراژ:
95
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
12686309180
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار الهیه
متراژ:
60
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
82666309179
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دانشجو
متراژ:
164
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
2721309137
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امامت
متراژ:
175
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
51675309138
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سید رضی
متراژ:
155
قیمت کل:
496,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
96550309136
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دانش آموز
متراژ:
160
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
64336308853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
78
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
43004308660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرامرز عباسی
متراژ:
210
قیمت کل:
840,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
79007308662
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرامرز عباسی
متراژ:
100
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
86448308661
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: