خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
قاسم آباد
متراژ:
460
قیمت کل:
2,000,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
53309303323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قاسم آباد
متراژ:
107
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
50335304127
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وکيل آباد
متراژ:
110
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
20168304055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
125
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
20168304056
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
کوي مهدي
متراژ:
75
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
55616304054
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قاسم اباد
متراژ:
97
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
79664303852
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار توس
متراژ:
85
قیمت کل:
59,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
80021303671
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
اقدسيه
متراژ:
100
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
33889303569
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سيد رضي
متراژ:
155
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
91699303566
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيابان رسالت
متراژ:
75
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
3641303499
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: