خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
162
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57313315638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رضاشهر
متراژ:
105
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9681315287
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
135
قیمت کل:
505,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
34767315286
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک غرب
متراژ:
75
قیمت کل:
108,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
44273314891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اندیشه
متراژ:
80
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
49523314893
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
115
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
97832314892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
180
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
9137314548
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
85
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
25978314550
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لادن
متراژ:
120
قیمت کل:
222,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
4
کد ملک:
96270314549
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
104
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5255314188
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: