خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرامرز عباسی
متراژ:
165
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
12418308168
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم آباد
متراژ:
63
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
29630308167
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
125
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
43743308169
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
160
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
94592308142
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
130
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
14747308116
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار توس
متراژ:
400
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
26264308114
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طوسی
متراژ:
65
قیمت کل:
60,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
6829308030
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
155
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
12029308032
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
180
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
21194308031
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
توس
متراژ:
100
قیمت کل:
72,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47756307981
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: