خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
230
قیمت کل:
740,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
12979319493
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جانباز
متراژ:
212
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
24589319491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دانش آموز
متراژ:
150
قیمت کل:
345,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
50114319492
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
سیدرضی
متراژ:
125
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
28020319097
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
120
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
75310319096
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
105
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
61232318758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیادشیرازی
متراژ:
175
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
89536318400
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
83
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
68163318027
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
موسوی قوچانی
متراژ:
120
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
91400318029
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
700
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
58106317323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: