خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
وکیل آباد
متراژ:
250
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
76511307524
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
76
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
87171307525
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شیخ طوسی شمالی
متراژ:
700
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
74622307500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
110
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
10224307416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار اموزگار
متراژ:
107
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
87185307116
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
احمدآباد
متراژ:
120
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
575307069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
وکیل اباد
متراژ:
158
قیمت کل:
568,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1و2و3
کد ملک:
83394307070
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صارمی
متراژ:
150
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
66260306983
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم آباد
متراژ:
95
قیمت کل:
247,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
71770306954
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم اباد
متراژ:
122
قیمت کل:
256,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
77607306917
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: