خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرامرز عباسی
متراژ:
100
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
86448308661
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عبادی
متراژ:
115
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
30900308586
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
90
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
89492308587
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معلم
متراژ:
80
قیمت کل:
184,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41282308444
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سرافرازان
متراژ:
64
قیمت کل:
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
82313308443
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشهد
متراژ:
118
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
2506308262
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
وکیل آباد
متراژ:
150
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
9841308264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار الهیه
متراژ:
90
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
75505308263
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرامرز عباسی
متراژ:
165
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
12418308168
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم آباد
متراژ:
63
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
29630308167
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: