خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ازادشهر
متراژ:
150
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
84100306451
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
47
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
مختلف
کد ملک:
97762306423
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فلاحی
متراژ:
120
قیمت کل:
252,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
اول و دوم
کد ملک:
99256306422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار وکیل اباد
متراژ:
132
قیمت کل:
6,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
5541306236
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لادن
متراژ:
83
قیمت کل:
166,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
44266306209
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صیاد شیرازی
متراژ:
145
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
59512306210
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لادن
متراژ:
92
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
48825306197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
احمد اباد
متراژ:
190
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
94404306198
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشمیه
متراژ:
175
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
43600306153
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
قاسم اباد
متراژ:
120
قیمت کل:
228,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
44171306154
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: