خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ميدان دانشگاه
متراژ:
162
قیمت کل:
1,620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
45
کد ملک:
41167305056
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ياسمن 8
متراژ:
120
قیمت کل:
1,320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
26658304407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 18
متراژ:
140
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
45792304418
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 7
متراژ:
215
قیمت کل:
854,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
66137304016
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
گلستان 2
متراژ:
90
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
33435303841
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ عدالت
متراژ:
150
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
17155303763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
125
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
49540303511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ک 15
متراژ:
182
قیمت کل:
290,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
21180303332
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 14
متراژ:
150
قیمت کل:
1,705,032,704 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
123
کد ملک:
82356303216
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 15 شرقي
متراژ:
156
قیمت کل:
1,560,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
5809302981
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: