خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 21
متراژ:
130
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
77844305836
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
م دانشگاه
متراژ:
187
قیمت کل:
1,589,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
12
کد ملک:
42434305741
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
گلستان 5 غربي
متراژ:
110
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
3
کد ملک:
63477305716
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
19 شرقي
متراژ:
220
قیمت کل:
664,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
6
کد ملک:
71068305687
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 19
متراژ:
153
قیمت کل:
1,846,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
59389305331
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 17
متراژ:
205
قیمت کل:
2,039,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
73026305339
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ ساسان
متراژ:
140
قیمت کل:
1,120,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
94606305163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ميدان دانشگاه
متراژ:
162
قیمت کل:
1,620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
45
کد ملک:
41167305056
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ياسمن 8
متراژ:
120
قیمت کل:
1,320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
26658304407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 18
متراژ:
140
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
45792304418
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: