خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
165
قیمت کل:
1,620,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
برج باغ
کد ملک:
81432310563
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
76
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
37003310081
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
203
قیمت کل:
2,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
72972310050
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
135
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
33514310019
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
138
قیمت کل:
1,380,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
37043309957
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
95
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
72972308814
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
میدان دانشگاه
متراژ:
150
قیمت کل:
1,910,065,408 ت
خواب:
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
74997307278
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ نوزدهم
متراژ:
350
قیمت کل:
160,065,408 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
11
کد ملک:
90883307286
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
85
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
2737306938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ک 20
متراژ:
152
قیمت کل:
2,014,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1و2و3و4
کد ملک:
5400306336
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: