خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
198
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
56394311761
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
172
قیمت کل:
2,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
72972311564
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
131
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
564311519
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
119
قیمت کل:
1,428,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
65446311401
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
161
قیمت کل:
1,850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
72972311274
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
120
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
70289311146
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
131
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
564311014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
180
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
16120310882
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
130
قیمت کل:
1,105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
56081310799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
130
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1360310761
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: