خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
98
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
2331312894
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
123
قیمت کل:
1,480,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57909312858
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
165
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
81432312829
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
120
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
موجود
کد ملک:
58975312665
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
122
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
موجود
کد ملک:
48414312240
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
138
قیمت کل:
1,370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
طبقه آخر
کد ملک:
26749312054
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
73
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
84519311908
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
198
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
56394311761
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
172
قیمت کل:
2,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
72972311564
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
131
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
564311519
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: