خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
161
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
72972315254
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
92
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
99229315011
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
135
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
زیر دهم
کد ملک:
72210314967
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
150
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82568314689
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
123
قیمت کل:
1,355,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57909314442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
212
قیمت کل:
2,607,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
72972314320
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
135
قیمت کل:
1,620,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72210314112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
137
قیمت کل:
1,750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
59177313562
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
212
قیمت کل:
2,671,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72972313374
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
70
قیمت کل:
940,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
41848313138
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: