خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
کلنگي (مستغلات)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
350
قیمت کل:
9,800,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
47181318068
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
115
قیمت کل:
1,265,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
85607317880
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
210
قیمت کل:
2,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
6
کد ملک:
70984317628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
108
قیمت کل:
1,430,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
5886316515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
100
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
51338316218
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
104
قیمت کل:
1,040,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
62936315950
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
110
قیمت کل:
1,370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
63731315798
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
112
قیمت کل:
1,430,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
87189315738
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
110
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9006315460
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
127
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
38370315338
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: