خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
60
متراژ:
60
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
45045281079
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ياسمن 8
متراژ:
80
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
48087280974
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 17
متراژ:
161
قیمت کل:
1,225,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
9
کد ملک:
398280640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ابتداي کچکويي
متراژ:
65
قیمت کل:
487,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
33200270460
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ26
متراژ:
154
قیمت کل:
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
55672270495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
178
قیمت کل:
2,670,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
73691240194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
برج توچال
متراژ:
130
قیمت کل:
1,105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
43884229967
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
90
قیمت کل:
945,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
7864229738
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
130
قیمت کل:
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
12384229688
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 19
متراژ:
96
قیمت کل:
1,344,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
15629229447
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: