خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار دانشجو
متراژ:
144
قیمت کل:
2,592,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
47716292010
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 205
متراژ:
170
قیمت کل:
1,445,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
87580281767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ17
متراژ:
157
قیمت کل:
1,413,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
6
کد ملک:
21328281639
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 17
متراژ:
220
قیمت کل:
3,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
56121281368
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
60
متراژ:
60
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
45045281079
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ياسمن 8
متراژ:
80
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
48087280974
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 17
متراژ:
161
قیمت کل:
1,225,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
9
کد ملک:
398280640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ابتداي کچکويي
متراژ:
65
قیمت کل:
487,500,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
33200270460
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ26
متراژ:
154
قیمت کل:
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
55672270495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
178
قیمت کل:
2,670,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
73691240194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: