خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 19
متراژ:
90
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
34952294590
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 19
متراژ:
98
قیمت کل:
1,176,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
15241294549
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
م دانشگاه خ هشترودي
متراژ:
70
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
93234294280
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
آصف - دوراهي اعجازي
متراژ:
130
قیمت کل:
1,326,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
0
کد ملک:
35644294243
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ کچکوئي
متراژ:
85
قیمت کل:
425,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
24
کد ملک:
67208294160
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 16
متراژ:
230
قیمت کل:
4,255,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
8
کد ملک:
73987294000
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ بوستان 2
متراژ:
125
قیمت کل:
1,437,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
1278293683
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
152
قیمت کل:
1,444,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
5065293532
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مقدس اردبيلي
متراژ:
200
قیمت کل:
5,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
52642293452
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 7
متراژ:
250
قیمت کل:
6,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
83241293257
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: