خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 15 شرقي
متراژ:
135
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
79299388
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 1 شرقي نبش ک رز
متراژ:
191
قیمت کل:
1,623,500,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
70932299223
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ19شرقي
متراژ:
93
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
62132299205
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
انتهاي 22
متراژ:
135
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
14740298513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
م دانشگاه
متراژ:
100
قیمت کل:
17,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
41271298515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 13 برج رياي نور
متراژ:
176
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
4430298241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 26 خ کوهسار
متراژ:
130
قیمت کل:
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
17
طبقه:
2
کد ملک:
70709298178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ابتئاي هشترودي
متراژ:
117
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
70942297866
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
انتهاي خ بيستم
متراژ:
115
قیمت کل:
2,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
56507297680
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ 20
متراژ:
200
قیمت کل:
1,610,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
66816297284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: