خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
95
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
47167323334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
80
قیمت کل:
1,390,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
169322717
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
101
قیمت کل:
1,890,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50516322683
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
105
قیمت کل:
1,490,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
7535321387
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
100
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
56884321310
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
97
قیمت کل:
1,260,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
51190321101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
105
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
7535320933
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
130
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
7
کد ملک:
38370318483
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
90
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
36597318445
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
94
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
89558318201
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: