خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ اميدوار
متراژ:
230
قیمت کل:
2,070,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
90241295773
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ مقدسي خ احمد زماني
متراژ:
112
قیمت کل:
896,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
44555295621
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مژده - احمد زماني
متراژ:
130
قیمت کل:
1,404,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
5468295574
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ امير
متراژ:
125
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
9
کد ملک:
32636295296
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
گلابدره - م آبک
متراژ:
205
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
81721295291
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
انتهاي نصير آبادي
متراژ:
135
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
91143295328
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بوکان - کوهسار
متراژ:
42
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
61683294821
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
سه راه ياسر خ گل سنگ
متراژ:
2
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
قديمي
طبقه:
0
کد ملک:
7976294672
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ياسر خ موسوي
متراژ:
190
قیمت کل:
2,945,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
37950294623
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
شمال کاخ خ زينعلي
متراژ:
142
قیمت کل:
1,633,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
41816294620
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: