خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نياوران
متراژ:
147
قیمت کل:
1,250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
0
کد ملک:
72130305587
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نياوران
متراژ:
100
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
82004305160
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نياوران
متراژ:
88
قیمت کل:
640,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
22457304925
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانيه
متراژ:
234
قیمت کل:
1,980,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
4182304771
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اختياريه
متراژ:
130
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
82598304744
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نياوران
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
10344303357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
سه رته ياسر
متراژ:
29
قیمت کل:
2,030,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
42100301835
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جماران
متراژ:
170
قیمت کل:
1,836,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
59997301616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک
متراژ:
290
قیمت کل:
234,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
2748301352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
نياوران
متراژ:
123
قیمت کل:
1,957,967,296 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
99507301343
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: