خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
180
قیمت کل:
1,710,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
67726313426
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
120
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4881313327
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
180
قیمت کل:
1,690,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
39812311085
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
175
قیمت کل:
1,870,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
45621310837
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
100
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
99246310703
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران - عمار
متراژ:
143
قیمت کل:
1,360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
81816309910
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
215
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
40451309619
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
165
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
5440309486
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
160
قیمت کل:
1,600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
7
کد ملک:
38601309191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
153
قیمت کل:
1,450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
66008307928
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: