خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
142
قیمت کل:
1,562,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
55451316663
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
115
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
45621315797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
135
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
44404315651
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
125
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
355315299
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
86
قیمت کل:
1,000,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
7678314969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
135
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
40646314204
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
130
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76771314156
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
1200
قیمت کل:
1 ت
خواب:
5
سن بنا:
25
طبقه:
کد ملک:
41855313934
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
86
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
49041313918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
177
قیمت کل:
1,900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
97090313781
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: