خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
172
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
5440318089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
120
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
88260317841
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
200
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
54898317720
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
90
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
92070317376
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
142
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
55451317235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
190
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80081316933
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
142
قیمت کل:
1,562,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
55451316663
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
115
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
45621315797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
135
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
44404315651
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
125
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
355315299
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: