خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
68
قیمت کل:
1,040,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
3123321593
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
105
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
59215321389
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
116
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
87090320365
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
116
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
87090320366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
135
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57778320186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
165
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76368319674
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
90
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
7149319465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
50
قیمت کل:
8,000,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
19322319336
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
131
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
88260319333
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
141
قیمت کل:
1,220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
23932318699
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: