خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
90
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
7149319465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
50
قیمت کل:
8,000,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
19322319336
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
131
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
88260319333
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
141
قیمت کل:
1,220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
23932318699
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
172
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
5440318089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
120
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
88260317841
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
200
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
54898317720
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
90
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
92070317376
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
142
قیمت کل:
1,550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
55451317235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
190
قیمت کل:
1,800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80081316933
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: