خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ عمار
متراژ:
115
قیمت کل:
1,322,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
97681297723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ عمار
متراژ:
115
قیمت کل:
1,322,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
97681297724
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جمال آباد
متراژ:
138
قیمت کل:
1,449,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
25100297647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ مژده
متراژ:
106
قیمت کل:
975,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
876297593
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ با هنر ک ناطقيان
متراژ:
112
قیمت کل:
728,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
35953297587
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ جمشيديه
متراژ:
160
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
2276297303
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پور ابتهاج مهدي زاده
متراژ:
144
قیمت کل:
1,368,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
78078297292
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
کاشانک - پور ابتهاج
متراژ:
120
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
7
کد ملک:
93810297289
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
انتهاي نور افشان
متراژ:
210
قیمت کل:
2,415,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
3857297252
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
عمار
متراژ:
270
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
46151297249
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: