خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بوکان کوهسار
متراژ:
97
قیمت کل:
698,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
0
کد ملک:
21610298093
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تقاطع کامرانيه
متراژ:
60
قیمت کل:
1,320,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
99429297853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مژده
متراژ:
85
قیمت کل:
3,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
25266297784
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مهماندوست
متراژ:
140
قیمت کل:
1,610,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
5
کد ملک:
20339297748
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
عمار
متراژ:
115
قیمت کل:
1,322,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
97681297721
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
عمار
متراژ:
115
قیمت کل:
1,322,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
97681297722
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ عمار
متراژ:
115
قیمت کل:
1,322,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
97681297723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ عمار
متراژ:
115
قیمت کل:
1,322,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
97681297724
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جمال آباد
متراژ:
138
قیمت کل:
1,449,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
25100297647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ مژده
متراژ:
106
قیمت کل:
975,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
876297593
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: