خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
127
قیمت کل:
1,651,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
14038322152
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
105
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
74211321832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
105
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
75802321810
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
160
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
62855321617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
68
قیمت کل:
1,040,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
3123321593
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
105
قیمت کل:
1,050,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
59215321389
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
116
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
87090320365
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
116
قیمت کل:
1,400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
87090320366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
135
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57778320186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
165
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76368319674
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: