خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
282
قیمت کل:
8,000,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
7
کد ملک:
18201323502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
143
قیمت کل:
1,960,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
86367323332
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
100
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
38340322718
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
137
قیمت کل:
1,650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
60649322682
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
125
قیمت کل:
1,625,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
11940322627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
115
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
11940322398
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
127
قیمت کل:
1,651,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
14038322152
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
105
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
74211321832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
105
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
75802321810
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
160
قیمت کل:
1,700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
62855321617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: