خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
115
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
7033319147
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
57
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
30093319116
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
46
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
51495319078
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
102
قیمت کل:
685,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
79871318983
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
150
قیمت کل:
945,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
67059318949
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
94
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
2.5
کد ملک:
6680318884
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
58
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
11839318815
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
114
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
59600318744
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
47
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
31892318715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
93
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
65193318685
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: