خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
مترو جشنواره
متراژ:
118
قیمت کل:
437,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
96308309203
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
105
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
5149309154
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
67
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
10081309105
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
53
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
414309062
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
60
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
5
کد ملک:
73432309014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
105
قیمت کل:
375,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
5149308978
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
45
قیمت کل:
126,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
38536308925
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
70
قیمت کل:
227,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
71948308825
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
وفادار شرقی
متراژ:
63
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
38660308776
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروین
متراژ:
76
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
43611308736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: