خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروین
متراژ:
76
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
43611308736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
105
قیمت کل:
375,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
5149308677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
63
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
69533308632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
40
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
89608308604
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فتاحی
متراژ:
77
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
54673308525
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
63
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
69533308459
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروین
متراژ:
66
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
56933308422
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
117
قیمت کل:
358,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
88678308367
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
75
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
80598308347
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
بلوار پروین
متراژ:
59
قیمت کل:
195,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
59597308323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: