خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
جشنواره
متراژ:
50
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
11
طبقه:
1
کد ملک:
86864310295
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
74
قیمت کل:
219,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
174310255
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
73
قیمت کل:
316,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
816310163
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
109
قیمت کل:
566,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2و3
کد ملک:
69533310134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
کادوس
متراژ:
100
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
43166310114
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
105
قیمت کل:
346,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و4 موجودست
کد ملک:
77862310089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
80
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
41887310057
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
جشنواره
متراژ:
81
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
83227310028
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
60
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
97221309996
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
چهاراه سیدالشهدا
متراژ:
63
قیمت کل:
182,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
16
طبقه:
3
کد ملک:
23633309969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: