خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
40
قیمت کل:
799,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
43448306796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
پیروزی
متراژ:
130
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
44803306766
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانارس شرقی
متراژ:
54
قیمت کل:
209,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
13955306702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
عادل زرین
متراژ:
83
قیمت کل:
305,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
59597306539
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
170
قیمت کل:
748,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
42460306261
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقي
متراژ:
81
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
31578306006
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
پيروزي
متراژ:
47
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
66455305936
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقي
متراژ:
53
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
4
کد ملک:
92673305662
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربي
متراژ:
200
قیمت کل:
995,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
77223305306
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
پيروزي
متراژ:
110
قیمت کل:
488,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
7
کد ملک:
83651305297
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: