خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
جشنواره
متراژ:
50
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
86864308095
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
61
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
52500307893
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
80
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
80599307860
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
67
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
88272307475
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
77
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
73034307397
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
110
قیمت کل:
605,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
82395307299
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
130
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
0
کد ملک:
64747307217
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
خیابان جشنواره
متراژ:
53
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
8962307189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
110
قیمت کل:
615,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
70020307157
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
49
قیمت کل:
142,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
0
کد ملک:
53718307097
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: