خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
جشنواره
متراژ:
72
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
78613311158
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
100
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
6
کد ملک:
36054311060
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
125
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
75750311059
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی-
متراژ:
90
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
29626311025
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
فلکه اول
متراژ:
150
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
87375310972
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
متراژ:
85
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
21091310911
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی- ایزد پناه
متراژ:
76
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
23050310891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
105
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
74650310850
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
80
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
1
کد ملک:
14707310809
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
حیدرخانی
متراژ:
60
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
26128310772
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: