خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
73
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
95550320106
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
77
قیمت کل:
685,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
22135320066
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
92
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
56816320025
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
81
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
61277319988
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
67
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
54395319892
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
64
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41278319815
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
56
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
619319779
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
81
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
96313319743
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
97
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
88063319718
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
54
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
31893319618
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: