خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
190
قیمت کل:
1,450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
19071312442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
89
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
96989312412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
105
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
19071312371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
120
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
8
کد ملک:
91741312294
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
84
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
78627312256
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
68
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
45994312183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
میدان عدل
متراژ:
70
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
77571312147
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین
متراژ:
60
قیمت کل:
255,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
66382312041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
88
قیمت کل:
468,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
75386312009
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
72
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
6
کد ملک:
28193311923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: