خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین شمالی
متراژ:
79
قیمت کل:
475,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
78172310482
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
118
قیمت کل:
826,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
25256310424
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی
متراژ:
65
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
34282310379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بهار شرقی
متراژ:
57
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
57553310335
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
56
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
25134310260
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
حافظ
متراژ:
170
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
23416310217
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
85
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
52356310215
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
106
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
57553310216
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
43
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
52930310169
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
83
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
53654310094
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: