خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
118
قیمت کل:
247,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
39176309040
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
146
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
82644308930
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
90
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
86312308881
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
65
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
71196308830
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
60
قیمت کل:
306,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
5456308780
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
78
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
12505308568
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
96
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82811308528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سیمون بولیوار
متراژ:
68
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
19381308349
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار شهران
متراژ:
20
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
70278308325
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی
متراژ:
85
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
23562308207
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: