خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
151
قیمت کل:
1,030,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
82811316051
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
68
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27850316008
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
53
قیمت کل:
416,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
76047315896
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
119
قیمت کل:
960,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
96796315753
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
70
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
36301315667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
115
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
36158315628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
75
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
90299315589
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
113
قیمت کل:
770,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
82857315515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
77
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
36567315477
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
70
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
65742315478
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: