خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
67
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
19936305873
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
89
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
52447305868
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
108
قیمت کل:
625,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
71370305856
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهرک نفت
متراژ:
59
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
42942305764
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
هميلا
متراژ:
119
قیمت کل:
809,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
25903305651
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
75
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
13375305573
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
86
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
24727305358
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
هميلا
متراژ:
107
قیمت کل:
684,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
47763305363
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خيابان باهنر
متراژ:
68
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
59141305374
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
هميلا
متراژ:
160
قیمت کل:
1,350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
26307305298
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: