خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
92
قیمت کل:
537,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
79877314373
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
94
قیمت کل:
799,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
10753314336
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
121
قیمت کل:
748,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
29870314337
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
115
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
46427314281
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
115
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
46427314282
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
113
قیمت کل:
734,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
82644314256
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
76
قیمت کل:
505,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61112314221
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
76
قیمت کل:
387,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
23562314171
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
97
قیمت کل:
582,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
325314129
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
126
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
32475314092
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: