خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
165
قیمت کل:
1,180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19381310858
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
96
قیمت کل:
465,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
90798310816
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
55
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
62655310777
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
75
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
33242310740
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
85
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
82987310742
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
150
قیمت کل:
975,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
80093310688
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین
متراژ:
117
قیمت کل:
737,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
10895310652
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
65
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
کد ملک:
58799310614
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
73
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
33632310580
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
72
قیمت کل:
305,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
84246310540
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: