خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین
متراژ:
60
قیمت کل:
255,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
66382312041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
88
قیمت کل:
468,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
75386312009
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
72
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
6
کد ملک:
28193311923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
95
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
57903311924
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
95
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
3383311878
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
95
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
34278311879
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
76
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
40451311837
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
68
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
89232311836
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
70
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19003311690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین شمالی
متراژ:
75
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2و4
کد ملک:
21803311647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: