خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
65
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
98820320640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
84
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
89903320542
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
71
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
81038320520
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
135
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
طبقه آخر
کد ملک:
67908320488
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
82
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
68975320453
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
90
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
72373320376
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
63
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
84531320344
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
117
قیمت کل:
1,520,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
85804320346
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
55
قیمت کل:
385,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
44339320269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
131
قیمت کل:
1,130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1914320201
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: