خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
145
قیمت کل:
1,230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
69395314004
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
124
قیمت کل:
730,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
94704314017
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
98
قیمت کل:
670,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57310313985
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
62
قیمت کل:
455,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
67413313938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
130
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
58666313842
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
121
قیمت کل:
735,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
29870313796
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
116
قیمت کل:
640,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
58666313772
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
81
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
12435313677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
93
قیمت کل:
475,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
کم واحد
کد ملک:
23562313679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
83
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52717313626
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: