خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
87
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
95997312680
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
124
قیمت کل:
860,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
99137312644
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
132
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
45978312479
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
190
قیمت کل:
1,450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
19071312442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
89
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
96989312412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
105
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
19071312371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
120
قیمت کل:
1,080,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
8
کد ملک:
91741312294
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
84
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
78627312256
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
68
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
45994312183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
میدان عدل
متراژ:
70
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
77571312147
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: