خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
95
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
66355322837
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
110
قیمت کل:
1,020,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
5
کد ملک:
27855322789
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
96
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
95997322763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
58
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
75007322732
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
131
قیمت کل:
1,179,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
2648322697
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
58
قیمت کل:
545,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
51055322674
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
67
قیمت کل:
630,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
15449322642
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
100
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
38001322606
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
88
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
63889322604
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
160
قیمت کل:
1,620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67604322528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: