خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
54
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
31893319618
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
140
قیمت کل:
890,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27748319519
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
118
قیمت کل:
1,055,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
46712319518
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
175
قیمت کل:
1,225,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2و3
کد ملک:
8290319417
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
58
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
84949319416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
118
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50441319384
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
125
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
60331319312
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
95
قیمت کل:
760,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
54262319240
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
82
قیمت کل:
515,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
77691319184
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
90
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
1226319151
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: