خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
56
قیمت کل:
345,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
17
طبقه:
کد ملک:
56285318141
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
55
قیمت کل:
365,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
11
طبقه:
کد ملک:
24745318102
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
87
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
82811318040
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
135
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
81753318020
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
135
قیمت کل:
1,087,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
23062317857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
116
قیمت کل:
770,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
306317819
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
86
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
66934317776
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
101
قیمت کل:
515,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
16516317696
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
125
قیمت کل:
1,040,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
3430317610
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
135
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
60331317568
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: