خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
هميلا
متراژ:
107
قیمت کل:
684,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
0
کد ملک:
477693305170
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
87
قیمت کل:
455,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
0
کد ملک:
90160305014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پيامبر مرکزي
متراژ:
81
قیمت کل:
399,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
26172304937
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
53
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
74707304800
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
67
قیمت کل:
235,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
43952304651
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهرک نفت
متراژ:
95
قیمت کل:
435,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
0
کد ملک:
55916304609
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
عدل
متراژ:
84
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
5759304548
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
110
قیمت کل:
770,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
37723304547
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
60
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
66462304546
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
69
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
9497304197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: