خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
128
قیمت کل:
845,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
45513311258
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
110
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
76047311259
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی- باهنر
متراژ:
102
قیمت کل:
569,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
79877311215
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
75
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
13873311102
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
60
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
82811311064
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی
متراژ:
61
قیمت کل:
314,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
54789311030
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی
متراژ:
59
قیمت کل:
345,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
51192310979
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سیمون بولیوار
متراژ:
122
قیمت کل:
565,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
61195310935
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
باهنر
متراژ:
104
قیمت کل:
534,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
79877310894
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
165
قیمت کل:
1,180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19381310858
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: