خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
120
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
66792310062
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی
متراژ:
70
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
54789309973
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
118
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
همکف
کد ملک:
14173309824
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان امام رضا
متراژ:
96
قیمت کل:
465,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
34244309777
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
106
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
78627309778
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین جنوبی
متراژ:
134
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
71196309728
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
105
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
78468309688
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
162
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19381309638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
60
قیمت کل:
329,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
23329309592
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
104
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
943309547
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: