خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین جنوبی
متراژ:
134
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
71196309728
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
105
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
78468309688
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
162
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19381309638
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
60
قیمت کل:
329,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
23329309592
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
104
قیمت کل:
680,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
943309547
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
57
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
48940309490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سردار جنگل
متراژ:
59
قیمت کل:
375,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
80937309503
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
86
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
56494309449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین جنوبی
متراژ:
61
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
5226309355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اقبالپور
متراژ:
69
قیمت کل:
297,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
12724309357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: