خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
127
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5057316318
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
83
قیمت کل:
467,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
کد ملک:
35959316315
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
83
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
40159316274
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
125
قیمت کل:
645,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
76991316235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
106
قیمت کل:
720,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
76099316176
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
126
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
78172316122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
72
قیمت کل:
395,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
51192316083
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
151
قیمت کل:
1,030,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
82811316051
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
68
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27850316008
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
53
قیمت کل:
416,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
76047315896
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: