خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
متراژ:
105
قیمت کل:
3,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
38911323496
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
63
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
97034323471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
83
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
5
کد ملک:
66526323430
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
60
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
68251323404
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
60
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
53520323378
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
70
قیمت کل:
820,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
35241323348
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
70
قیمت کل:
820,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
35241323349
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
61
قیمت کل:
610,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
32045323318
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
61
قیمت کل:
610,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
32045323320
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
80
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
15449323274
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: