خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
70
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19003311690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین شمالی
متراژ:
75
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2و4
کد ملک:
21803311647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار کمالی
متراژ:
170
قیمت کل:
1,560,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
35959311611
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
105
قیمت کل:
495,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
68178311575
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
105
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
70356311538
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
113
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
54204311491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی
متراژ:
82
قیمت کل:
352,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
57066311455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
110
قیمت کل:
670,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
71196311416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین
متراژ:
51
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
51192311381
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
56
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
82811311360
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: