خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سیمون بولیوار
متراژ:
68
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
19381308349
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار شهران
متراژ:
20
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
70278308325
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی
متراژ:
85
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
23562308207
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار عدل
متراژ:
64
قیمت کل:
315,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
36609307861
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ستاری- خلیل آبادی
متراژ:
120
قیمت کل:
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
49493307775
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
عدل
متراژ:
135
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
60401307742
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
105
قیمت کل:
545,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
کد ملک:
96144307562
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
59
قیمت کل:
349,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
همکف
کد ملک:
31211307539
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
مخابرات
متراژ:
84
قیمت کل:
345,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
43952307432
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
همیلا
متراژ:
112
قیمت کل:
716,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
47763307375
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: