خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
86
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
56494309449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین جنوبی
متراژ:
61
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
5226309355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اقبالپور
متراژ:
69
قیمت کل:
297,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
12724309357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
107
قیمت کل:
43,700,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
23329309261
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
باهنر
متراژ:
78
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
62733309262
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ایران زمین شمالی
متراژ:
75
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
27419309211
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
نیایش
متراژ:
66
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
38444309159
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان نور
متراژ:
135
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19381309110
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
118
قیمت کل:
247,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
39176309040
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج پونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
146
قیمت کل:
1,070,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
82644308930
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: