خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
115
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1383310263
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
130
قیمت کل:
910,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
34495310262
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فلکه دوم
متراژ:
115
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1383310214
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
72
قیمت کل:
335,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
99915310168
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
60
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
22231310137
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
59
قیمت کل:
259,600,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
61667310118
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
94
قیمت کل:
386,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
67906310061
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
140
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
27284310031
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
55
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
70861309927
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران
متراژ:
117
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
40846309880
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: