خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوي بوستان
متراژ:
87
قیمت کل:
261,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
4
کد ملک:
63690305165
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ طالقاني
متراژ:
73
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
87487305243
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فلکه اول
متراژ:
78
قیمت کل:
546,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
8278305066
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پشت نيروگاه شهران
متراژ:
80
قیمت کل:
304,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
12209305095
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فلکه اول
متراژ:
120
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
12894305070
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ خسروي
متراژ:
72
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
16383305015
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ کوهسار
متراژ:
98
قیمت کل:
362,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
33474305119
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بعد از پمپ بنزيت
متراژ:
100
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
23
کد ملک:
98994305105
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ طوقاني
متراژ:
83
قیمت کل:
439,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
134
کد ملک:
688793305094
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بين فلکه 1 و 2
متراژ:
108
قیمت کل:
594,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
18453304884
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: