خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
نیروگاه
متراژ:
125
قیمت کل:
762,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
94307287
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان طوقانی
متراژ:
60
قیمت کل:
267,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
2681307291
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقانی
متراژ:
58
قیمت کل:
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
30018307292
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شاهین جنوبی
متراژ:
108
قیمت کل:
596,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
32353307280
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
97
قیمت کل:
421,950,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
68611307285
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
105
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
35138307259
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
102
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
4920307213
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان طوقانی
متراژ:
68
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
87801307183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
96
قیمت کل:
384,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
9894307035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان نیروگاه
متراژ:
125
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
87280307037
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: