خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ ارکيده
متراژ:
18
قیمت کل:
153,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
20304674
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
91
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
5
کد ملک:
10986304706
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
وسک
متراژ:
124
قیمت کل:
806,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
14591304621
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بين فلکه اول و دوم
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
23
کد ملک:
55625304633
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ يکم
متراژ:
57
قیمت کل:
239,400,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
61548304697
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
وسک
متراژ:
190
قیمت کل:
1,425,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
18330304577
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
چهاراه شيدا
متراژ:
50
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
30763304498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ شعبانعلي
متراژ:
114
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
67235304598
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
انتهاي خ طوقاني
متراژ:
148
قیمت کل:
799,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
68927304580
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ کوهسار
متراژ:
70
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
3148304425
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: