خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
90
قیمت کل:
795,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2و4
کد ملک:
86056320027
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
124
قیمت کل:
740,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
11
طبقه:
2
کد ملک:
12996319990
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
103
قیمت کل:
765,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80596319948
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
63
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
78010319925
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
90
قیمت کل:
660,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
62521319891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
105
قیمت کل:
759,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
96649319818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
75
قیمت کل:
535,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
8105319656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
46
قیمت کل:
373,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
83546319620
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
78
قیمت کل:
518,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
56539319580
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
70
قیمت کل:
515,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
35490319553
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: