خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
80
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
27287320612
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
145
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
60120320578
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
145
قیمت کل:
940,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
6844320522
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شران شمالی
متراژ:
59
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
54941320490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
110
قیمت کل:
710,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4525320455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
93
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
32297320292
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
79
قیمت کل:
485,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
89876320241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
98
قیمت کل:
740,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
244320203
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
52
قیمت کل:
430,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
25655320168
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
62
قیمت کل:
437,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80596320068
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: