خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
105
قیمت کل:
759,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
96649319818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
75
قیمت کل:
535,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
8105319656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
46
قیمت کل:
373,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
83546319620
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
78
قیمت کل:
518,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
56539319580
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
70
قیمت کل:
515,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
35490319553
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
60
قیمت کل:
486,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
83546319483
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
148
قیمت کل:
1,170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
18373319385
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
66
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
54394319314
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
73
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
7513319279
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
200
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
79451319241
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: