خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
53
قیمت کل:
212,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
52985315517
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
125
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
471315479
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
72
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
50953315402
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
116
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
58502315272
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
96
قیمت کل:
547,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
47165315218
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
98
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
74899315156
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
107
قیمت کل:
729,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
78482315112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
180
قیمت کل:
1,620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
6095315066
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
180
قیمت کل:
1,620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
6095315067
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
180
قیمت کل:
1,620,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
6095315068
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: