خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
122
قیمت کل:
1,020,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
80596321938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
متراژ:
115
قیمت کل:
980,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
1
کد ملک:
35653321858
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
61
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79469321746
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
133
قیمت کل:
880,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
42360321698
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
125
قیمت کل:
1,340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
51984321666
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
67
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
5220321571
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
105
قیمت کل:
890,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
99346321537
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
67
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
32297321495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
115
قیمت کل:
990,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
37740321456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
74
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
5
کد ملک:
1432321404
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: