خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
65
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
22231308679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران
متراژ:
84
قیمت کل:
336,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
78308634
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
58
قیمت کل:
252,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
99921308606
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
67
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
22900308370
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
64
قیمت کل:
238,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
61768308248
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
16 متری مهدی
متراژ:
72
قیمت کل:
258,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
66751308000
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ طوقانی
متراژ:
111
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
76714307466
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
نیروگاه
متراژ:
125
قیمت کل:
762,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
94307287
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان طوقانی
متراژ:
60
قیمت کل:
267,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
2681307291
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقانی
متراژ:
58
قیمت کل:
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
13
طبقه:
2
کد ملک:
30018307292
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: