خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
چهاراه شيدا
متراژ:
50
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
30763304498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ شعبانعلي
متراژ:
114
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
67235304598
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
انتهاي خ طوقاني
متراژ:
148
قیمت کل:
799,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
68927304580
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ کوهسار
متراژ:
70
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
3148304425
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ نيرو
متراژ:
75
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
4274304428
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ نيرو
متراژ:
75
قیمت کل:
410,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
4274304429
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
م کوهسار
متراژ:
124
قیمت کل:
477,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
30125304416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
78
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
47068304442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
روبروي اتوبان نيايش
متراژ:
20
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
67808304486
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
عباسي
متراژ:
94
قیمت کل:
500,720,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
5
کد ملک:
76437304478
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: