خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک عسگري
متراژ:
120
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
92416305986
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ شهيد خياباني
متراژ:
120
قیمت کل:
864,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
94815306042
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبي
متراژ:
81
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
90059305926
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ يکم
متراژ:
61
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
42276305838
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار کوهسار
متراژ:
148
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
35440305818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
90
قیمت کل:
378,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
234
کد ملک:
40318305829
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
وسک
متراژ:
77
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
16
طبقه:
کد ملک:
65095305792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ عباسي
متراژ:
105
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
91333305827
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار کوهسار
متراژ:
141
قیمت کل:
690,900,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
5344305701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ شيخ الاسلام
متراژ:
95
قیمت کل:
427,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
11091305738
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: