خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بعد از پمپ بنزيت
متراژ:
100
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
23
کد ملک:
98994305105
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ طوقاني
متراژ:
83
قیمت کل:
439,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
134
کد ملک:
688793305094
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بين فلکه 1 و 2
متراژ:
108
قیمت کل:
594,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
18453304884
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
111
قیمت کل:
532,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
31031304840
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ المهدي
متراژ:
107
قیمت کل:
502,900,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
47498304797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ سميه شرقي
متراژ:
80
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
23
طبقه:
2
کد ملک:
64486304798
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ زين العلي جنوبي
متراژ:
60
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
65948304870
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک قدس
متراژ:
115
قیمت کل:
632,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
26
کد ملک:
69252304891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ کوهسار
متراژ:
264
قیمت کل:
1,258,967,296 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
81443304838
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ ارکيده
متراژ:
18
قیمت کل:
153,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
20304674
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: