خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان طوقانی
متراژ:
68
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
87801307183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
96
قیمت کل:
384,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
9894307035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان نیروگاه
متراژ:
125
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
87280307037
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شیخ الاسلام
متراژ:
58
قیمت کل:
239,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
92612306549
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پایینتر از فلکه اول
متراژ:
63
قیمت کل:
378,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
13230306327
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک روستایی
متراژ:
95
قیمت کل:
275,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
38042306339
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقانی
متراژ:
62
قیمت کل:
279,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
48934306304
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ک 16
متراژ:
83
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
67908306338
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار شمالی
متراژ:
87
قیمت کل:
348,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
80348306305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خیابان یکم
متراژ:
73
قیمت کل:
401,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
84962306341
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: