خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوي جهاد
متراژ:
90
قیمت کل:
513,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
56178305597
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بالاي فلکه دوم
متراژ:
52
قیمت کل:
248,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
13
طبقه:
1
کد ملک:
60204305523
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقاني
متراژ:
47
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
79748305628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بلوار کوهسار
متراژ:
82
قیمت کل:
328,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
88995305546
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ کوهسار
متراژ:
21
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
12
طبقه:
0
کد ملک:
1103305439
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
عسگري
متراژ:
49
قیمت کل:
274,400,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
3
کد ملک:
1557305510
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ دوم غربي
متراژ:
134
قیمت کل:
562,800,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
69670305449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طالقاني
متراژ:
135
قیمت کل:
810,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
53305343
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقاني
متراژ:
147
قیمت کل:
779,100,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
125
کد ملک:
37494305391
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
بالاي فرهنگسرا
متراژ:
92
قیمت کل:
395,600,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
38012305352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: