خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
186
قیمت کل:
0 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
4944710198
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
57
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
48879709
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
78
قیمت کل:
507,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
5
کد ملک:
799704
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
102
قیمت کل:
632,400,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
265479677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي پمپ بنزين صدر
متراژ:
153
قیمت کل:
2,142,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
7
طبقه:
03
کد ملک:
738649683
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ابتداي دولت
متراژ:
50
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
199008455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ کدوئي
متراژ:
70
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
999768459
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
سهيل
متراژ:
120
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
42
کد ملک:
510987965
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
110
قیمت کل:
792,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
829187392
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
صدر جنب اداره پست
متراژ:
85
قیمت کل:
650,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
374706939
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: