خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي ملکي نسب
متراژ:
110
قیمت کل:
803,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
2961141677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي پارک کوروش ک آريايي
متراژ:
80
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
6362141686
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ واعظي
متراژ:
70
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
389241573
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله خ تيسفون
متراژ:
128
قیمت کل:
883,200,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
1486541577
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پشت پارک کوروش ک قهرماني
متراژ:
222
قیمت کل:
1,154,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
2026641572
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبرو ي پارک کوروش ک ذکايي
متراژ:
63
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
3918241569
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ کدويي خ باغاني
متراژ:
125
قیمت کل:
937,500,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
4497541559
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
100
قیمت کل:
620,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
6924020416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
120
قیمت کل:
864,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
9450220425
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي
متراژ:
128
قیمت کل:
1,088,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
14
کد ملک:
662510355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: