خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبداله خ تيسفون
متراژ:
110
قیمت کل:
825,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
2801183052
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل رومي خ موسيوند خ کرماني
متراژ:
83
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
97509126803
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
مجتبايي- خ کاوياني
متراژ:
92
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
47140126211
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
يزدانيان
متراژ:
115
قیمت کل:
6,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
0
کد ملک:
94245126208
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله - تيسفون شمالي
متراژ:
63
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
0
کد ملک:
7348944761
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
126
قیمت کل:
7,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
9665344738
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پايين تر از حسينيه ارشاد
متراژ:
100
قیمت کل:
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
45
کد ملک:
8986044652
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
روبروي پارک کوروش ک پيروز
متراژ:
70
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
474344344
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي ملکي نصب
متراژ:
97
قیمت کل:
533,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
2122042053
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي گل سرخ
متراژ:
96
قیمت کل:
576,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
3
کد ملک:
3599441849
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: