خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
قبا م قبا
متراژ:
115
قیمت کل:
943,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
125
کد ملک:
980926940
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
يخچال
متراژ:
127
قیمت کل:
939,800,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
36386641
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از پل سيد خندان
متراژ:
65
قیمت کل:
370,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
1
کد ملک:
891546453
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
بعداز پل صدر
متراژ:
80
قیمت کل:
960,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
246
کد ملک:
542596107
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خيام
متراژ:
105
قیمت کل:
756,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
167495996
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
زرگنده
متراژ:
45
قیمت کل:
207,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
508336000
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ شکر ابي
متراژ:
147
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
1
کد ملک:
551845994
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله خ 20
متراژ:
120
قیمت کل:
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
0
کد ملک:
610146005
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از پل صدر
متراژ:
148
قیمت کل:
1,776,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
94005835
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله ک 8
متراژ:
188
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
727235729
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: