خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
متراژ:
83
قیمت کل:
305,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
21
طبقه:
1
کد ملک:
49334316050
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پل رومی
متراژ:
130
قیمت کل:
950,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
35378306969
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پايينتر از صدر
متراژ:
70
قیمت کل:
504,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
33616306061
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
پايينتر از ظفر
متراژ:
110
قیمت کل:
1,320,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
14475305916
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ کوشا
متراژ:
72
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
54500305799
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از خواجه عبداله
متراژ:
70
قیمت کل:
490,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
16
طبقه:
1
کد ملک:
27223305755
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
صدر
متراژ:
96
قیمت کل:
960,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
15
کد ملک:
43150305731
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
بالاتر از پل صدر
متراژ:
77
قیمت کل:
1,001,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
30972305576
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ شهيد ميرزاپور
متراژ:
60
قیمت کل:
540,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
7
کد ملک:
23503305329
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
مقابل پارک کوروش
متراژ:
170
قیمت کل:
1,105,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
34
کد ملک:
1517305101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: